ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UsosSolo/IFN_2010_ArboradoMatogueira)

Orixe da Formación Arbórea (0)
Repoboacións Repoboacións
Alóctonas Alóctonas
Autóctonas Autóctonas
Formación de ribeira Formación de ribeira
Mestura autóctonas-alóctonas Mestura autóctonas-alóctonas
Especies arbóreas (1)
Carballeiras Carballeiras
Castiñeiros Castiñeiros
Bidueiros Bidueiros
Especies de ribeira Especies de ribeira
Chopeiras Chopeiras
Abeledos Abeledos
Outras frondosas Outras frondosas
Acibrais Acibrais
Piñeirais Piñeirais
Eucaliptais Eucaliptais
Coníferas de repoboación Coníferas de repoboación
Frondosas alóctonas invasoras Frondosas alóctonas invasoras
Matogueiras (2)
Toxeiras Toxeiras
Silveiras Silveiras
Brezais Brezais
Carqueixais Carqueixais
Codesais Codesais
Xesteiras Xesteiras
Xarais Xarais
Piornais Piornais
Galerías arbustivas mixtas Galerías arbustivas mixtas
Matoguerias halo-hidrófilas Matoguerias halo-hidrófilas
Outros matorrais Outros matorrais
Outras clases (3)
Agrícola Agrícola
Herbazal Herbazal
Augas continentais Augas continentais
Augas mariñas Augas mariñas
Superficies húmidas continentais Superficies húmidas continentais
Superficies húmidas mariñas Superficies húmidas mariñas
Superficie forestal residual <6Ha Superficie forestal residual <6Ha
Teselas con escasa ou nula vexetación Teselas con escasa ou nula vexetación
Artificial Artificial